In English below

Blå mats forskningsområden

 • Primärproduktion
 • Produktutveckling
 • Cirkulära system
 • Konsumentattityder och sensorik
 • Hållbarhetsanalyser
 • Hälsa och välfärd hos djur och konsumenter
 • AI och digitalisering
 • Lagar och förordningar
 • Livsmedelssäkerhet
 • Riskanalys

Krav på sökande

Teamet bakom ansökningarna ska bestå av minst en akademisk och en extern partner inom Blå mat – men gärna fler. Ansökan skickas in av akademisk part. Viktigt är att resultaten måste kunna delas öppet med såväl forskningssamfundet som andra organisationer; konfidentiell uppdragsforskning finansieras inte.

Ansökningsområden och innehåll

Ansökningar inom följande tre områden är välkomna:

 1. Forsknings- och samverkansprojekt som söker fullständig eller delfinansiering.
 2. Finansiering av tid för arbete med en större ansökan, till exempel en EU-ansökan (s.k. seed money).
 3. Resestipendier för att delta i en konferens eller tillbringa en kortare tid vid annat universitet eller företag.

För område 1 ska ansökan innehålla: (i) bakgrund som beskriver problemet och avsaknaden av befintlig kunskap (”knowledge gap”), (ii) projektets mål, (iii) metodik, (iv) förväntade resultat, (v) översiktlig budget.

För område 2, seed money, beskrivs vilken utlysning ni riktar er mot samt huvuddragen i den planerade forskningen.

När det gäller resestipendier, område 3, beskrivs målet med resan och vilken kompetenshöjning den kan ge till den resande och till Blå mat.

Ansökan ska vara på max en sida.

Belopp

Maxbelopp att söka för område 1 och 2 är 150 000 kronor

Maxbelopp för resestipendier är 25 000 kronor

Totalbeloppet i denna första utlysning är 400 000 kronor.

Beredning och beslut

Ansökningarna bereds av Blå mats exekutiva grupp i samråd med experter från styrgruppen eller externa experter. Beslut tas av Blå mats styrgrupp.

Ansökan

Deadline för första utlysningen är 29 oktober 2021.

Ansökan skickas med e-post till: info@bluefood.se

(Bild av Nattanan Kanchanaprat från Pixabay)

Partners within the Blue Food consortium can now apply for satellite projects

Blue Food’s partners are welcome to apply for funding for minor satellite projects within the framework of Blue Food. The projects should stimulate question-driven research in collaboration between the academic (universities and institutes) and external partners (companies and agencies) within the Blue Food’s research areas.

Blue Food’s research areas

 • Primary production
 • Product development
 • Circular systems
 • Consumer attitudes and sensory perception
 • Sustainability analyses
 • Animal and consumer health and welfare
 • AI and digitalization
 • Laws and regulations
 • Food safety
 • Risk analysis

Requirements

The team behind the applications must be composed of at least one academic partner and one external partner in Blue Food – but larger collaborations are welcome. The application should be submitted by the academic partner. It is important that results generated by the project can be shared openly within the Blue Food centre as well as within the research community and with other organizations; confidential contract research is not funded in this call.

Application areas

We welcome applications in these three areas:

 1. Research and collaborative projects applying for full or partial funding.
 2. Funding for time to work with major applications, e.g. for EU funding (i.e. seed money).
 3. Travel grants for attending a conference or to spend a shorter period at other universities or companies.

For area 1, the application must contain: (i) background with a description of the problem and the existing knowledge gaps, (ii) the project goal, (iii) methodology, (iv) expected results, (v) budget outline.

For area 2, seed money, the application must contain which call you are focusing on and the main elements of the planned research.

For travel grants, area 3, the application must contain the aim of the travel and the expected knowledge building it will mean for the traveller and Blue Food per se.

The application can be no longer than one page.

Amounts

The maximum grant for areas 1 and 2 is 150 000 Swedish kronor.

The maximum travel grant, area 3, is 25 000 Swedish kronor.

The total funds available in this first call is 400 000 Swedish kronor.

Assessment and decision

The applications are assessed by Blue Food’s executive group in consultation with experts from the steering group or external experts. Decisions are made by Blue Food’s steering group.

Application

The deadline for this first call is 29 October 2021.

Submit your application by email to info@bluefood.se