Utlysning av satellitprojekt 1:2023

Ansökningstiden är förlängd till 28 februari 2023.

Blå mats forskningsområden

 • Primärproduktion
 • Processteknik och produktutveckling
 • Cirkulära system
 • Konsumentattityder och sensorik
 • Hållbarhetsanalyser
 • Hälsa och välfärd hos djur och konsumenter
 • AI och digitalisering
 • Livsmedelssäkerhet
 • Lagar och förordningar
 • Riskanalys

Ansökningsområden och innehåll

Ansökningar inom följande tre områden är välkomna:

 1. Forsknings- och samverkansprojekt som söker fullständig finansiering eller delfinansiering.
 2. Finansiering av tid för arbete med en större ansökan, till exempel en EU-ansökan (s.k. seed money).
 3. Resestipendier för att delta i en konferens eller tillbringa en kortare tid vid annat universitet eller företag.

För område 1 ska ansökan innehålla:

 1. bakgrund som beskriver problemet och avsaknaden av befintlig kunskap (knowledge gap)
 2. projektets mål och koppling till Blå mats mål och vision
 3. metod
 4. förväntade resultat
 5. budget, inklusive eventuell medfinansiering
 6. övergripande tidsplan

För område 2, seed money, beskrivs vilken utlysning ni riktar er mot samt huvuddragen i den planerade forskningen.

För område 3, resestipendier, beskrivs målet med resan och vilken kompetenshöjning den kan ge till den resande och till Blå mat.

Ansökan ska vara på max 4 000 tecken inklusive blanksteg.

Krav på sökande

För område 1 gäller att teamet bakom ansökningarna ska bestå av minst en akademisk och en extern part inom Blå mat – men gärna fler. Ansökan skickas in av akademisk part. Andra organisationer får delta i projekten men utan att ta del av finansiering från satellitutlysningen.

Viktigt är att resultaten måste kunna delas öppet med såväl forskningssamfundet som andra organisationer; konfidentiell uppdragsforskning finansieras inte.

Part som beviljas finansiering förväntas ange Blå mat som finansiär i kommunikation om projektet.

För område 2 och 3 gäller att sökande ska vara del av Blå mat.

Belopp

Maxbelopp att söka för område 1 och 2 är 150 000 kronor.

Maxbelopp för resestipendier är 25 000 kronor. Antalet resestipendier är begränsat till ett per kalenderår och mottagare.

Totalbeloppet i utlysningen är 400 000 kronor.

Beredning och beslut

Ansökningarna bereds av Blå mats exekutiva grupp i samråd med experter från ledningsgruppen eller externa experter. Beslut tas av Blå mats ledningsgrupp.

Ansökan

Skicka in din ansökan senast 28 februari 2023.

Ansökan skickas med e-post till: info@bluefood.se

Call for satellite applications 1:2023

Blue Food’s fourth call for applications for satellite projects for the centre’s organizations is open. The projects should stimulate question-driven research in collaboration between the academic (universities and institutes) and external (companies and agencies) organizations within Blue Food’s research areas. The application time is extended to 28 February 2023.

Blue Food’s research areas

 • Primary production
 • Process and product development
 • Circular systems
 • Consumer attitudes and sensory perception
 • Sustainability analyses
 • Animal and consumer health and welfare
 • AI and digitalization
 • Food safety
 • Laws and regulations
 • Risk analysis

Application areas

We welcome applications in three areas:

 1. Research and collaborative projects applying for full or partial funding.
 2. Funding for time to work with major applications, e.g. for EU funding (i.e. seed money).
 3. Travel grants for attending a conference or to spend a shorter period at other universities or companies.

For area 1, the application must contain:

 1. background with a description of the problem and the existing knowledge gaps
 2. the project goal and how it connects to Blue Food’s goals and vision
 3. method
 4. expected results
 5. budget including possible co-funding
 6. overarching time plan.

For area 2, seed money, the application must contain which call you are focusing on and the main elements of the planned research.

For area 3, travel grants, the application must contain the aim of the travel and the expected knowledge building it will mean for the traveller and Blue Food per se.

The application can be no longer than 4,000 characters including spaces.

Requirements

The team behind applications in area 1 must be composed of at least one academic and one external organization in Blue Food – but larger collaborations are welcome. The application should be submitted by the academic organization. Organizations not part of Blue Food can participate in the project but may not receive funding from the call.

It is important that results generated by the project can be shared openly within the Blue Food centre as well as within the research community and with other organizations; confidential contract research is not funded in this call.

Organizations that receive grants are expected to mention Blue Food in their communication about the project.

Areas 2 and 3 are open for applications from people in Blue Food.

Amounts

The maximum grant for areas 1 and 2 is 150,000 Swedish kronor.

The maximum travel grant, area 3, is 25,000 Swedish kronor. The travel grants are limited to one per calendar year and applicant.

The total funds available in the call is 400,000 Swedish kronor.

Assessment and decision

The applications are assessed by Blue Food’s executive group in consultation with experts from the management team or external experts. Decisions are made by Blue Food’s management team.

Application

Applications must be submitted by 28 February 2023.

Submit your application by email to info@bluefood.se