Illustration: FN

Hållbarhetsanalyser

Mål

Blå mat kommer att stå för hållbarhetsforskning i världsklass, i brett samarbete, för att identifiera en nisch som gör det möjligt för svensk sjömatsproduktion att ligga i framkant inom hållbarhet. Forskningsområdet är utformat för att kunna anpassa sig till sin föränderliga uppgift, så att fokus kan anpassas till nya hållbarhetsutmaningar eller möjligheter när de uppstår. Forskningsområdet kommer att ha ett nära samarbete med – och fungera som en resurs för – alla övriga forskningsområden, partners och intressenter, och vara en expertgrupp på hållbara utvecklingsmål.

Forskningsområdet kommer att:

 • kunna stötta intressenter, näringslivspartners och forskningsområden inom Blå mat med expertkunskap om de globala målen för hållbar utveckling.
 • utveckla och tillämpa de bästa tillgängliga metoderna för livscykelanalys för sjömatssystem.
 • analysera hur lokala försörjningskedjor presterar ekonomiskt.

Metod

Följande uppgifter, som är specifikt kopplade till målen,  föreslås genomföras:

 • Utveckla en kontrollprocess för de globala målen som är anpassad till sjömatssektorns behov.
 • Kartlägga konflikter och synergier mellan de globala målen, särskilt mål 14, och sjömatssektorns hållbara utveckling. Samarbete med övergripande forskningsområde 4.
 • Utveckla metoder som kan harmoniera med livscykelanalys för att göra det möjligt att redovisa underutnyttjade perspektiv av särskild betydelse för hållbarhet inom sjömat.
 • Tillämpa livscykelanalys på konkreta fall inom näringslivet och koppla resultaten till de globala målen.
 • Analysera produktionskostnaden för ett urval av nya produkter som kan lanseras på marknaden.
 • Analysera vilken betydelse skalfördelar har för att sänka kostnader jämfört med nyttan av småskalig produktion ur ett marknadsföringsperspektiv.

Förväntade resultat

 • Bättre metoder för att kartlägga sjömatsprodukternas bidrag till de globala målen
 • En doktorand med kunskap om metoder för hållbarhetsanalys samt djup kunskap om den svenska sjömatsnäringen
 • Vetenskapliga publikationer som analyserar nya svenska försörjningskedjor hållbarhet