Centrumbildningen Blå mat

Syftet med Blå mat - centrum för framtidens sjömat, är att ta vara på den enorma potential som finns i produktion av näringsriktig mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Blå mat arbetar mot visionen: ”Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad vill vi skapa förutsättningar för en långsiktig och bärkraftig produktion av sjömat och göra Sverige till en ledande producent av attraktiv och hållbar sjömat.” En kortare version av visionen lyder: ”Sverige ska bli en ledande leverantör av attraktiv och hållbar sjömat.”

Centrumbildningen har möjliggjorts genom mångåriga nationella samarbeten. Blå mat samlar universitet, forskningsinstitut, företag, regioner och organisationer verksamma inom sjömatssektorn.

Vi ska

Genom forskning och kunskapsspridning ska vi skapa bättre förutsättningar för sjömatsproduktion och öka förståelsen för sjömat. Forskningen fokuserar på ökad livsmedelsproduktion av vildfångad fisk och hållbar odling av alger, fisk och andra ätbara djur i cirkulära system. Vi ska utveckla smarta processmetoder där komplexa råvaror omvandlas till nya livsmedelsingredienser och produkter.

Forskningen ska fördjupa sig i konsumentattityder och sjömatens påverkan på vår hälsa, liksom miljöpåverkan av sjömatsproduktion samt djurens hälsa och välfärd i odlingssystemen. Blå mat fokuserar också på administrativa hinder och planering av vatten- och kustzoner.

Vi vill

  • Öka livsmedelsproduktionen av fiskets fångster och sidoströmmar
  • Expandera det hållbara vattenbruket
  • Stimulera ett proteinskifte med fokus på blå-gröna proteinkällor
  • Förändra konsumentbeteenden och höja efterfrågan på nya, hållbara och näringsriktiga sjömatsprodukter
  • Öka utbud och diversifiering av näringsriktig och svenskproducerad sjömat
  • Öka samhällets robusthet och försörjningskapacitet genom blå livsmedelsproduktion

Vi är

Blå mat är den största satsningen hittills på svensk sjömat, med en finansiering på 48 miljoner från forskningsrådet Formas.

Bakom centrumbildningen står en nationell samling av forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett stort antal företag.

I satsningen ingår aktörer från hela värdekedjan för sjömat, från primärproduktion
i form av hållbara vattenbrukssystem och underutnyttjade vilda fiskarter över process- och produktutveckling och framställning av hälsosam, svensk sjömat till livsmedelshandeln.

Vanliga frågor om Blå mat

Vanliga frågor om sjömat

Blå mats konsortium

 

KTH har lett projektet Seafarm som lagt grunden för svensk kommersiell algodling. Centrumbildningen Swedish Maritime Robotics Centre har också varit engagerade i algodlingen och utvecklar undervattensrobotar som kan användas för att övervaka odlingarna. Vid KTH bedrivs också forskning om cirkulära näringsflöden och livscykelanalyser.

Seafarm

Swedish Maritime Robotics Centre

Chalmers leder ett stort antal projekt med målet att skapa värde från marina biomassor såsom makroalger, sjömatsrestråvaror och liten pelagisk fisk. Forskningen adresserar främst stabilisering och isolering av värdefulla lipider, proteiner och antioxidanter.

Chalmers har också lång erfarenhet från studier av hur sjömat och dess komponenter påverkar människors hälsa.

Undeland Lab

Sandberg Lab

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med att förbättra förutsättningarna för det svenska vattenbruket. Vi forskar kring nya odlingsmetoder för musslor och ostron och deltar i flera internationella projekt som AquaVitae. Vi studerar också vilka möjligheter ny teknik, digitalisering och AI erbjuder för att förbättra vattenbruket både på land och i havet.

Vattenbruk

Hållbar industriell produktion av fisk

Fisk, skaldjur och alger. En stor del av framtidens mat kommer från havet. Vid Göteborgs universitet pågår forskning om hur matproduktion från havet kan ske på ett hållbart sätt, bland annat genom utveckling av marint vattenbruk.

Maten och havet

Innovatum Science Park hjälper företag, akademi och samhälle att mötas och samarbeta kring hållbara innovationer. För att utveckla och skala upp produktionen av framtidens blå livsmedel och produkter tillämpar vi vår kompetens och erfarenhet inom industriell teknik.

Vår spelplan

Inom Blå mat representeras SLU av SLU Aquaculture som är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU. SLU:s forskning bidrar till hållbar akvakultur genom utveckling av moderna avelsprogram, resurseffektiva och högkvalitativa fiskfoder samt cirkulära och innovativa odlingsmetoder. Miljö, ekonomi, djurvälfärd och livsmedelskvalitet är i fokus för vår forskning.

Genom institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) bidrar SLU även med kompetens om vilda populationer av fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. SLU Aqua utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.

SLU Aquaculture

SLU Aqua

Vid Uppsala universitet bedrivs forskning och utveckling inom en rad områden kopplat till Blå mat. Bland annat pågår en doktorandstudie om kustnära näringsvävar inom forskarutbildningsämnet naturresurser och hållbar utveckling. Samverkan sker även med lokala aktörer och producenter av hållbar sjömat med särskilt fokus på Östersjön. Arbetet koordineras av Blått Centrum Gotland.

Forskningsstationen Ar

Blått Centrum Gotland

Blå mat-postdoktorprojektet vid Uppsala universitet

RISE arbetar tvärvetenskapligt för att stödja utvecklingen av sjömat med hela värdekedjan i åtanke. Våra projekt innefattar bland annat: grad av miljöpåverkan, sensorisk upplevelse, konsumentförväntningar, näringsvärde. I Blå mat leder RISE forskningsområdet kring sensorisk analys och konsumentattityder och preferenser till sjömat samt stöttar kring miljöanalyser.

Sjömat – hållbar, hälsosam mat från hav och sjö