Foto: Kathas_Fotos, Pixabay

Hälsa och välfärd

Mål

Det övergripande målet är att producera etisk, sund sjömat med dokumenterad effekt på mänsklig hälsa.

Blå mat strävar efter att råvaror och produkter av sjömat som utvecklats inom centrumbildningen ska ha dokumenterad positiv effekt på metabolisk hälsa och optimal biotillgänglighet av makro- och mikronäringsämnen genom:

  • utvärdering av metabolisk effekt, relaterad till skiftet från rött kött till blå, eller blå och gröna, proteinprodukter.
  • att studera potentialen i svenska alger, till exempel för viktminskning, som prebiotika och som källa till proteiner och mikronäringsämnen, det senare med särskilt fokus på biotillgänglighet
  • sjömatsprodukter skräddarsydda till olika befolkningsgruppers preferenser och näringsbehov som tas fram med nya digitala formuleringsverktyg, kopplat till forskningsområde 2 och övergripande forskningsområde 1.

Blå mat främjar också hållbart vattenbruk, inklusive etisk hållbarhet, med de odlade organismernas hälsa och välfärd i fokus genom att:

  • skapa optimala miljöer för alla organismer som odlas i både öppna, havsbaserade system och i slutna, landbaserade system
  • utveckla digitala verktyg för att övervaka, kontrollera och reglera optimala djurvälfärd i RAS-system, integrerat med övergripande forskningsområde 1.
  • identifiera och utvärdera hållbara råvaror för foder från underutnyttjade marina resurser och ta fram foder som uppfyller de odlade organismernas näringsbehov, kopplat till forskningsområde 3.
  • bestämma och kartlägga områden som är optimala för öppna system till havs för att skapa den bästa miljön för extraktiva arter, kopplat till forskningsområde 1.

Kunskapsluckor

Även om det i allmänhet finns starka argument för sjömat som ett mycket hälsosamt bidrag i proteinskiftet, behövs djupare kunskap om nya hållbara och lokalt producerade råvaror, som bivalver, alger, insjöfisk och nya vattenbruksarter. Att säkerställa de odlade organismernas hälsa och välfärd genom att skapa en optimal miljö för djurvälfärd är helt i enlighet med alla aspekter av hållbar produktion av hälsosam mat för humankonsumtion.

Metod

Under de fyra första åren kommer in vitro-studier att genomföras om näringsämnens biotillgänglighet och bioaktiva egenskaper i till exempel fraktioner och produkter framtagna från alger. Det senare omfattar direkta prebiotiska egenskaper, antioxidativa och anti-inflammatoriska egenskaper och effekter på glykemiskt index. För att förbereda för två eller fler väldesignade interventionsstudier på människor i den långsiktiga planeringen för Blå mat (år 5 till och med 8) kommer en expertkommitté under ledning av professor Ann‐Sofie Sandberg att sättas samman under år tre för att kritiskt utvärdera nyligen publicerad litteratur om sjömat och metabolisk effekt tillsammans med framsteg inom centrumbildningen ur ett produktperspektiv.

Stress, tillväxt och prestanda hos odlade organismer kommer att utvärderas för att undersöka säkra nivåer av abiotiska parametrar i öppna, havsbaserade system samt i RAS-system för nya arter och för parametrar där säkra nivåer saknas för kända arter.

Förväntade resultat

  • Ny kunskap om nya svenska sjömatsprodukters effekt på metabolisk hälsa och biotillgänglighet av makro- och mikronäringsämnen baserat på in vitro och interventionsstudier.
  • Protokoll för djurhållning, olika system och arter, för odlade organismer i optimal hälsa och välfärd som maximerar nyttjandet av miljöresurser.