Livsmedelssäkerhet

Mål

  • Att utveckla och implementera innovativa metoder för att förhindra försämring av (bio)kemisk och mikrobiell kvalitet i nya svenska sjömatsprodukter
  • Att förhindra ackumulering av, eller att implementera tekniker som gör det möjligt att ta bort, föroreningar som kan riskera specifika sjömatsråvarors säkerhet
  • Att bedöma utmaningar för näringen och marknaden kopplat till föroreningar i sjömat och sjömatens stabilitet

Kunskapsluckor

För att kunna möta livsmedelssäkerhetsutmaningar kopplade till sjömat måste system och metoder för att förhindra föroreningar och (bio)kemisk och mikrobiell kvalitetsförsämring tillämpas genom hela värdekedjan för sjömat. Medan det här är välutvecklat för en del organismer och produktionssystem återstår mycket att undersöka för andra, särskilt för nya och underutnyttjade arter. Några exempel är:

  1. mikroplastens roll som vektor för norovirus hos bivalver
  2. behovet av automatiska och digitala övervakningssystem för att förutsäga skadlig algblomning
  3. hållbarhetstekniker för alger och restråvaror från alger
  4. nya tekniker för hållbarhet för sjömat som uppfyller aktuella konsumentkrav på clean label: helt naturligt, transparent förpackning och minimalt processande. Nya tekniker på gång är bland annat nya kylsystem, extrakt av växter och alger samt mindre justeringar av pH.

Metod

En rad mindre satellitprojekt med partnerföretag under år 1 till 4 och djupare fokus med en doktorand under år 5 till 8. Särskilda fall kommer att väljas ut för varje kategori sjömatsråvaror som ryms inom Blå mat. Konsumentkrav för tillsatser och processtekniker kommer att styra studierna; se forskningsområde 4 och även forskningsområde 2 och övergripande forskningsområde 1. Baserat på expertisen inom Blå mat, och kunskap om huvudutmaningar för råvaror från svensk underutnyttjad sjömat, kommer vi att lägga särskild tonvikt på att förhindra oxidering av lipider i komplex biomassa och föroreningar av sjömat (mikroplast, skadlig algblomning, dioxiner). Därutöver kommer en serie verkstäder att genomföras med partnerföretag som värdar, för att diskutera klassiska och nya tillsatser och strategier för att stabilisera sjömat, viktat mot aktuella konsumentpreferenser. Vidare kommer kommunikation och metoder och protokoll för att förhindra föroreningar i sjömat att hanteras.

Förväntade resultat

  • Sex implementerade, nya koncept för att förhindra mikrobiell tillväxt, (bio)kemisk nedbrytning och oönskade föroreningar, som riktar in sig på de tre huvudkategorierna inom Blå mat
  • En färdplan med verktyg för att ta sig an de större hindren relaterade till säkerhet och kvalitet för hållbara svenska sjömatsprodukter, som är väl förankrade i näringen och på marknaden