Lagar och förordningar

Mål

Att bidra till att reformera regelverket för sjömat i Sverige på ett sätt som stöttar och uppmuntrar hållbar matproduktion samtidigt som onödiga regelhinder minimeras.

Metod

Juridiska konflikter och dåligt fungerande administrativa lösningar ska identifieras och lösningar föreslås genom tvärvetenskaplig forskning som kombinerar juridik och andra vetenskapliga discipliner inom Blå mat, tillsammans med bidrag från näringsföreträdare. Lagar och regler på olika nivåer – som kommunala översiktsplaner, nationella tillståndssystem och juridiska regler på EU-nivå, inklusive lagstiftning om vattenskydd, fysisk planering, biologisk mångfald samt säkerhet för människor och djur – kommer att inventeras och analyseras. Analysen kommer att bygga på den legala doktrinen om hållbar utveckling samt etablerade principer för att hantera överlappning, konflikter, luckor och osäkerheter i regelsystem på många nivåer. Projektet ska utveckla rekommendationer för kommersiella, vetenskapliga och regulatoriska aktörer på hur identifierade konflikter och osäkerheter kan hanteras eller rättas till på ett konstruktivt sätt. Arbetet kommer att använda den legala analys som tidigare har byggts upp inom Swemarc-centret, och bygga på omfattande praktisk erfarenhet kring tillstånd och efterlevnad från flera av Blå mat-konsortiets partners i näringslivet och akademin.

Förväntade resultat

  • Vetenskapliga publiceringar som bidrar till diskursen om regulatoriska hinder för hållbar matproduktion.
  • Lättillgängliga rekommendationer till lagstiftare och administrativa enheter på hur hållbar sjömatsproduktion kan stöttas, och hur ny användning kan förverkligas, utan att undergräva skyddet i lagstiftningen.
  • Erbjuda kunskap för att reformera de regulatoriska strukturer som påverkar sjömatsproduktion.

Illustration: Skärmklipp från regeringens webbplats