Riskanalys

Mål

Att undersöka risker för suboptimal eller konfliktskapande användning av sjömatsresurser, med följande specifika mål:

  • En beskrivning av positiva och negativa interaktioner mellan sjömatssektorn och andra sektorer, och risker för, och från, sjömatssektorn i förhållande till övriga samhället och miljön.
  • Att ta fram rekommendationer på hur de identifierade konflikterna och riskerna kan hanteras för att minimera hoten.

Kunskapsluckor

Med hänsyn till att sjömatsproduktion kan påverka och påverkas av övriga samhället och miljön i både positiv och negativ riktning måste rekommendationer för en hållbar expansion av den svenska sjömatssektorn baseras på ett holistiskt ramverk. På motsvarande sätt är effekter av samverkan och motsättningar mellan sjömatssektorn och andra sektorer som brukar naturresurser, likväl som växande tryck som klimatförändringar och samhällsomvandlingar, inte väldokumenterade och behöver kartläggas. Detta är av särskild betydelse för aktiviteter som handlar om nya eller underutvecklade arter, och för vattenbruk. Dessutom behöver risker processas för att identifiera vilka risker som behöver hanteras eller lindras.

Metod

Risker kommer att bedömas både i satellitprojekt och postdoktorala projekt. Expertis från forskningsområdena (framför allt forskningsområde 5) och näringsrepresentanter kommer att användas, kompletterat med externa experter vid behov. Information kommer att sammanställas genom strukturerade litteraturgenomgångar, intervjuer och verkstäder för att åstadkomma en process av samskapande av kunskap med olika intressentgrupper. Identifierade risker kommer att bedömas och viktas i verkstäder där rundabordsprocesser kommer användas för att uppnå konsensus bland experter för att analysera de identifierade riskerna med avseende på sannolikhet och konsekvens. Erfarenhet från andra sektorer visar att en hållbar användning av naturresurser kräver avvägningar mellan kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. Därför behöver fallstudier och paneldebatter byggas in i riskhantering och analys av hur problem kan lindras.

Förväntade resultat

  • En publikation som beskriver den samverkan och de motsättningar som har identifierats i sjömatssektorn relaterat till att uppfylla Agenda 2030.
  • Rekommendationer på hur konflikter mellan sektorer med motstridiga intressen kan minimeras.
  • Ett ramverk för att underlätta utbyggnaden av nya och växande sektorer baserat på erfarenheter i andra sektorer.
  • Rekommendationer på de viktigaste åtgärderna för att lindra de största riskerna för och från den svenska sjömatssektorn.